KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

TERESA KOPEREK

Kancelaria Biegłego Rewidenta wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwalą nr 689/24/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 kwietnia 2009 roku pod numerem 3462.
Kancelaria prowadzona jest przez biegłego rewidenta Teresę Koperek wpisanego do rejestru biegłych rewidentów w dniu 23 stycznia 2001 roku pod numerem 9596.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
  • wycena składników majątku
  • badanie planów przekształcenia spółek
  • ekspertyzy i analizy ekonomiczne
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych i księgi przychodów i rozchodów)
  • bieżący nadzór nad rachunkowością jednostek

Kancelaria świadczy swoje usługi kierując się polskim prawem a w szczególności ustawą o rachunkowości, standardami rewizji finansowej oraz normami wykonywania zawodu.

KONTAKT

ul. Meksykańska 8 lok. 120
03-948 Warszawa
tel/fax:(0-22) 617 14 62
tel.kom: 600 058 381
e-mail: t.koperek@tk-rewident.pl